GemeenteBelangen is uitermate tevreden over de Begroting van 2017! De begroting is transparant door de nieuwe indeling in drie programma’s. Ook is sneller in te zien waar de overschotten en waar de eventuele tekorten zijn ontstaan.

Er valt na jaren eindelijk weer wat te kiezen! De gemeente Medemblik is door verantwoord beleid sterk uit de crisis gekomen. Ook een compliment aan het college om ruimte te laten aan de raad om zelf wensen in te vullen. Structureel gaat dat om ongeveer 205.000 euro per jaar. Tevens zijn er voldoende reserves opgebouwd. Bij de Algemene Beschouwingen is het een goed moment om terug te kijken wat onze prestaties zijn geweest en wat we nog moeten doen.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

 • Het versterken van de economie, strategische marketing en stimuleren van de watersport. Er ligt inmiddels een economische uitvoeringsagenda.
 • De lasten voor burgers en bedrijven hebben we steeds laag weten te houden.
 • De Oosteinderweg in Nibbixwoud gaat in goed overleg met omwonenden aangepakt worden. Ook is in Nibbixwoud De Dres opgeleverd.
 • Het korte termijnbeleid voor de Dorpshuizen is vastgesteld en voor Hauwert is een structurele oplossing gevonden.
 • Er is een duidelijke oplossing voor het zeilcentrum. De Havens in Medemblik worden gebaggerd en gesaneerd. De Stadshavens doen het uitstekend.
 • Er komt Woningbouw op het DEK en SEW-terrein en de bestemmingsplannen voor de Dorpskernen zijn gerealiseerd.
 • Uit het ervaringsonderzoek onder de cliënten van de Wmo en jeugdzorg is gebleken dat de kwaliteit van de zorg prima is. De wijze waarop de hulp wordt verstrekt, wordt als prettig ervaren.
 • Participatie is steeds meer een logisch onderdeel van trajecten en dat is mooi om te zien. Participatie is voor ons wel wederkerig; wij verwachten iets van burgers en zij mogen iets van ons verwachten. Geen onnodig belemmerende regels dus, maar begrijpelijke randvoorwaarden.

 

Voor GemeenteBelangen is het volgende positief in de begroting:

 • Het aanbrengen van een Museumdepot (€ 50.000 in 2017) en het museumbeleid (75.000 vanaf 2018).
 • Groene Sportvelden: er is € 92.000 voor de bezuinigingstaakstelling beschikbaar. Ook gaat gemeente met Waarborgfonds Sport optrekken om garant te staan bij geldleningen aan verenigingen. GemeenteBelangen heeft een motie ingediend om dit dossier definitief te kunnen afronden.
 • Een regeling voor accommodaties en duurzaamheid (€ 50.000 vanaf 2018).
 • Het aanleggen van Glasvezel (hoewel we dit graag uitgewerkt zien in een uitvoeringsprogramma).
 • Het tegengaan van alcohol en drugs bij de Jeugd (€ 25.000 per jaar).
 • Het onderhoudsbudget voor het Openbaar Groen wordt blijvend met 150.000 Euro verhoogd. Logisch, met een 6 minnetje kan je niet juichen. Compliment voor het college, zeker namens GemeenteBelangen en onze inwoners.

Wat willen we de komende tijd nog realiseren en waar vragen we aandacht voor:

 1. Lage lasten voor burgers en bedrijven. We vinden het opvallend dat het gemiddelde tarief voor Afvalstoffen in Nederland 265 euro is en in Medemblik 382 euro. Ook staat onze gemeente met 14,1 miljoen buiten-proportioneel garant voor torenhoge HVC-leningen. De Wet Normering Topinkomens wordt nog steeds niet gehanteerd bij de directeur HVC. Er is een extra container (de oranje-bak) bijgekomen. Daarom konden de containers voor het restafval één keer per vier weken geleegd worden. Dat zou tot een kostenbesparing bij de HVC leiden. Vandaar dat we ook een amendement hebben ingediend om de Afvalstoffenheffing beperkt te laten stijgen. Niet alleen in 2017, maar ook voor de komende jaren!
 2. Kop van de Nieuwstraat. Er moet een plan komen dat voldoet aan de kaders en uitgangspunten van de gemeenteraad! Er zijn toezeggingen gedaan door de ontwikkelaar en daar willen we hem aan houden. Ook willen we geen verdere vertraging!
 3. Positief dat de woningbouw weer op gang komt., maar woningbouw moet in principe in alle kernen mogelijk zijn; dus geen kernen ‘uitsluiten’. En vraag -gestuurd bouwen en niet ontwikkelaar -gestuurd. Bij ‘Duurzaamheid’ op pagina 3 geeft het college aan de hulp van de gemeenteraad ‘hard nodig te hebben’.
  Het doel om in 2020  20% minder CO2 uitstoot, 20% minder energieverbruik en 20% duurzaam opgewekte energie te hebben, spreekt ons aan. Gemeentebelangen gaat uit van een financieel goed onderbouwd voorstel van het college hoe we deze doelstelling kunnen realiseren.
 4. Ook willen we meer Voortgezet Onderwijs. We blijven benadrukken dat een HAVO-top in de kern Medemblik noodzakelijk is. Daarnaast is de eerste stap voor jongeren naar een betaalde baan van enorm belang. Hoe langer zij geen werk hebben, hoe lastiger die eerste stap wordt. Ook voor de mensen die het nog steeds moeilijk hebben in de samenleving moeten we oog hebben. Niet iedereen kan voor zichzelf opkomen. Daar blijft de gemeente verantwoordelijk voor.
 5. Recreatieve verbindingen moeten we verder uitbreiden en het toerisme verder versterken. Kansen liggen er genoeg met het Stoommachinemuseum, De Stadshavens en kasteel Radboud.

GemeenteBelangen gaat voor:

 • Een open, landelijk gebied met veel natuur en frisse lucht.
 • Overwegend kleine kernen, waar iedereen elkaar kent en helpt.
 • Mede door toerisme veel evenementen en gezelligheid.
 • Een hoog voorzieningenniveau zoals onderwijs, sport, cultuur en winkels.
 • Recreatiemogelijkheden op allerlei gebied, zoals wandelen, fietsen, zeilen en varen.
 • Breed verenigingsleven: sport, cultuur en buurtwerk. Een breed aanbod voor zowel ouderen als jongeren. En voor iedereen toegankelijk!

Ook in 2017 blijven dit de speerpunten van GemeenteBelangen!!!