Speerpunten

Woonkernen

Behoud en verbeteren leefbaarheid en voorzieningen.

 

Dorpshuizen (o.a. nieuwbouw dorpshuis Abbekerk).
Woningbouw in kleine kernen (óók voor jongeren).
Behoud van basisscholen in onze kernen.
Bevorderen voortgezet onderwijs in onze gemeente.

De (top)sport

Faciliteren en investeren !

Nieuwbouw duurzaam zwembad Wervershoof.
Goed subsidiebeleid sportverenigingen.
Goed beheer sportaccommodaties.
Voldoende ruimte voor breedtesport.

Duurzaamheid

Stimuleren, voorlichten en het goede voorbeeld zijn !

Geen windmolens, wel zonnepanelen.
Duurzaamheid als onderdeel van aanbestedingen.
Energie-neutraal maken van (huur)woningen.
Stimuleren innovaties duurzaamheid.

Veiligheid

Veiligheid in de buurt en op de weg

Omschrijving

Zichtbaarheid politie en handhavers verhogen.
Ondersteunen preventieve initiatieven.
We gaan actief woninginbraken tegen.
Veilige wegen en kruisingen, ook in de polder !

Welzijn en Zorg

Wij zorgen voor elkaar

Stimuleren bewegen voor jong en oud.
Bieden van een vangnet voor mensen in nood.
Preventie drugs en alcohol.
Ondersteunen en faciliteren van vrijwilligers.

Bestuur
Helder en transparant !

Meer burgerparticipatie.
Bezuinigen externe inhuur.
Investeren in kennis van onze ambtenaren.
Sluitende begroting.

Programma

Wat onderscheidt GemeenteBelangen van andere partijen?

GemeenteBelangen is onafhankelijk van de landelijke politiek. Wij richten ons op wat goed is voor de kernen en inwoners van onze gemeente.

GemeenteBelangen is gemeentebreed. Wij vertegenwoordigen álle inwoners ongeacht de landelijke politieke voorkeur, sociale status, kleur, ras, levensovertuiging of geaardheid.

Bestuur
 • Transparante en heldere besluitvorming door burgerparticipatie.
 • Bezuinigen op externe inhuur, adviezen en onderzoeken; maximaal 10% externe inhuur.
 • Investeren in kennis voor de ambtelijke organisatie.
Leefbaarheid
 • Instandhouding van leefbaarheid in de kernen.
 • Hoog voorzieningenniveau o.a. voor onderwijs, sport, cultuurcentra en winkels.
 • Breed verenigingsleven: sport, cultuur, ouderen, jongeren en buurtwerk.
Economie
 • Mede door toerisme veel evenementen en gezelligheid.
 • Bevorderen van de economie langs de A7.
Ruimtelijke Ordening
 • Behoud van landelijk karakter o.a. door groenvoorzieningen in woonwijken en buitengebied.
 • Het CAW is geen must voor Medemblik.
 • Vraaggestuurde woningbouw.
Wonen
 • Meer (levensloopbestendige) seniorenwoningen.
 • Woningbouw in de kleine kernen mogelijk maken.
Veiligheid
 • We gaan actief woninginbraken tegen.
 • Handhaving zichtbaar verbeteren in de kernen.
Verkeer en Vervoer
 • De wegen en kruisingen in polder het Grootslag moeten naar een goed veiligheidsniveau.
 • Aantal parkeerplaatsen bij voorzieningen aanpassen aan behoefte.
Welzijn en Zorg
 • Stimuleren van bewegings-, en sportbeoefening voor jong en oud.
 • Bieden van een vangnet aan mensen in lichamelijke, geestelijke en/of financiële nood.
 • Preventie op het gebied van Drugs en Alcohol.
Cultuur en Recreatie
 • Recreatiemogelijkheden op allerlei gebied: wandelen , fietsen, zeilen en varen.
 • Behoud van historische, culturele en landschappelijke waarden in de gemeente.
Onderwijs
 • Behoud van een basisschool in iedere kern.
 • Bevorderen voortgezet onderwijs in onze gemeente.
Duurzaamheid en Milieu
 • Geen windturbines binnen de gemeente.
 • Daken van gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnepanelen.
 • Bij aanbestedingen rekening houden met duurzaamheid.
Financiën
 • Belastingtarieven niet meer laten stijgen dan inflatie.
 • Een jaarlijks sluitende begroting.

Verkiezingsprogramma