Kernen

Mensen wonen het liefst in de gemeente Medemblik!

 • Hoog voorzieningenniveau
   zoals onderwijs, sport, cultuurcentra en winkels
 • Recreatiemogelijkheden
   op allerlei gebied: wandelen , fietsen, zeilen en varen
 • Breed verenigingsleven
   sport, cultuur, ouderen, jongeren en buurtwerk
 • Open landelijk gebied
   met veel natuur en frisse lucht
 • Overwegend kleine kernen
   waar iedereen elkaar kent en helpt
 • Mede door toerisme
   veel evenementen en gezelligheid
 • Wonen in kleine kernen
   op het platteland of in enkele stedelijke kernen
Abbekerk/Lambertschaag

Historie

Abbekerk komt als plaatsnaam voor het eerst voor in 1310 als Abbenkerke. De plaatsnaam zou ernaar verwijzen dat hier een kerk van de persoon of familie Van Abbe(n) stond.

Lambertschaag komt in 1319 voor als Lambrachtscoich en in 1396 als Lambrechtkage. De plaatsnaam zou verwijzen naar de oude kerkspatroon die in de 7e eeuw kort in Abbekerk leefde, deze was H. Lambertus genaamd. En het tweede deel van de naam zou verwijzen naar kaag, wat buitendijks gebied betekent. De s van het eerste deel zou in de eeuwen daarna verschoven zijn naar het tweede, en zo komt men aan skagen en skaag en later schaag.

 

 

 

Wat gaan we voor Abbekerk/Lambertschaag doen?

 • Een nieuw dorpshuis in Abbekerk!
 • Woningbouw in Abbekerk realiseren, ook voor jongeren !
 • Vaststellen en uitwerken van de kernvisie voor Abbekerk.
Andijk

Historie

De naam Andijk komt van aan de dijk, waar een buurt was gevestigd die bestuurlijk viel onder de stede Grootebroek, een van de West-Friese ‘plattelandssteden’. In 1667 werd er een kerkje (‘Buurtjeskerk’) gebouwd. Tijdens de Franse bezetting werd Andijk bij keizerlijk decreet van 21 oktober 1811 een zelfstandige gemeente per 1 januari 1812 (nadat een eerdere poging tot afscheiding in 1795/1796 op niets was uitgelopen). Bij een gemeentelijke herindeling in 1869 is het westelijke deel van Andijk bij de nieuwe gemeente Wervershoof gekomen.

 

 

Wat gaan we voor Andijk doen?

 • Zorgvuldige procedure voor het herinrichten van het terrein rond Sorghvliet
 • Voorgestane ontwikkelingen steunen.
 • Behoud huidige niveau verenigingsleven en bestaande voorzieningen.
 • Visie ontwikkelen op recreatie en toerisme (inclusie Het Grootslag, de IJsselhof en de jachthavens.
Benningbroek/Sijbekarspel

Historie

De plaats komt in de 13e eeuw voor als Bonnynggbroeck. De plaatsnaam zou ontleend zijn aan het drassige laagland waarin het dorp gelegen was, eigendom van een persoon of familie Benning. De kerk die in het dorp staat, is gebouwd tussen 1505 en 1548.  In één van de stolpboerderijen in Benningbroek is een winkel gevestigd waar men antiek verkoopt, de Antiek de Beerenburght.

Sijbekarspel komt in 1310 voor als Siboutskerspel, in 1343 als Syboutskerspel en in 1494 als Zypekerspel. De oorspronkelijke naam zou verwijzen naar dit een parochie of kerkdorp was van of gesticht door ene Sybout.

Wat gaan we voor Benningbroek/Sijbekarspel doen?

 • Er komen wat GemeenteBelangen betreft geen windmolens langs de AC De Graafweg.
  De wegen worden goed onderhouden en waar nodig grootschalig opgeknapt.
Hauwert

Historie

Het dorp Hauwert heet van oorsprong Bokswoude. Later ontstond er een tweede kern van bewoning die Nije Bokswoude werd genoemd. Uiteindelijk veranderde Bokswoude in Ald Bokswoude. De plaatsnaam zou verwijzen naar een bos met venijnbomen, (Taxus), en derhalve zou Bokswoude dan betekenen (Nieuwe) plaats bij het venijnbomenbos. Bokswoude is al een oude plaats, maar hoe oud precies is niet bekend, men denkt dat de plaats tussen 500 en 950 moet zijn ontstaan. In de 15e eeuw komt de huidige plaatsnaam voor als Hauwaert en in 1639 de huidige spelling Hauwert. De naam zou verwijzen naar de Jeneverbessen, een afgeleide benaming van het Germaanse Halahdrôthu.

Wat gaan we voor Hauwert doen?

 • Realiseren jongerenwoningen in de kern.
 • Behoud van Dorpshuis De Werf.
 • Opstellen kernvisie voor Hauwert.
 • Onze wegen moeten veilig en goed onderhouden zijn.
 • We gaan in Hauwert vaker periodieke snelheidscontroles houden om de verkeersveiligheid te waarborgen.
Medemblik

Historie

De naam “Medemblik” is mogelijk afkomstig van de waterloop Medemelake of Medemelacha (Germaans miduma- “middelst” en laku- “waterloop in moerassig terrein”[1]) die op deze plaats heeft gelopen, en die in een oorkonde uit 985 wordt genoemd. Hierin wordt ook Medemblik zelf genoemd als “villa Medemelacha”. Dit veenriviertje is tegenwoordig grotendeels verdwenen, maar het resterende deel is nog bekend als de Kromme Leek en mondt via de meertjes de Groote en Kleine Vliet bij Medemblik uit in het IJsselmeer.

Wat gaan we voor Medemblik doen?

 • Oplossing zoeken voor het parkeerprobleem van Medemblik.   
 • De plannen voor Kasteel Radboud, het Bakkerijmuseum en het Stoommachinemuseum verder uitwerken.
 • Uitvoering geven aan het plan Kop van de Nieuwstraat.
 • Prioriteit geven aan nieuwe invulling locatie Stadtman.
Midwoud/Oostwoud

Historie

Midwoud komt in 1396 als Middenwoude, in 1481 als Mitwoude. De plaatsnaam zou verwijzen naar het feit dat het midden tussen Oostwoud en Westwoud in het bos was gelegen. Van dat bos is niets meer over. Het lag van oorsprong iets noordwestelijker dan waar het nu gelegen is. De plaats zou oorspronkelijk bij de dijk en buurtschap Broerdijk gelegen hebben.

In 1396 komt Oostwoud voor als Oestwoude en in 1639 als Oosterwout. De plaatsnaam verwijst naar het feit dat de plaats ten oosten van een bos ligt. Oudere woonsporen werden bij Oostwoud ook gevonden in 1962, toen grafheuvels met nederzettingssporen werden gevonden. Deze grafheuvels stamden uit de midden-bronstijd en er werden toen ook nederzettingssporen van de Klokbekercultuur gevonden. Op 3 juni 1710 werd het dorp door een brand -gesticht door een misdadiger- voor een groot deel verwoest. In het jaar 1840 telde het dorp 310 inwoners en in 1870 waren er 486 inwoners.

 

 

Wat gaan we voor Midwoud/Oostwoud doen?

 

 • Fietspad van de  Dorpsstraat is nu beklinkerd en de weg is geasfalteerd, de kinderen fietsen op de weg ipv op het fietspad. Hier moet opnieuw naar worden gekeken ivm de veiligheid van de kinderen.
  Onze wegen moeten veilig en goed onderhouden zijn.
  Biodiversiteit is van groot belang, dus als er nieuwe aanplant gedaan moet worden in het openbaar groen, ook noten bomen, bessen- en bramenstruiken..

   Een proeftuin opzetten in samenwerking met de scho(o)l(en). Goed om kinderen van jongs af aan te betrekken bij de natuur, en bij de voeding. 

Nibbixwoud

Historie

Nibbixwoud was van oorsprong Nije Bokswoude, in 1396 geschreven als Nyeboxwoude. De naam is ter onderscheiding van Bokswoude, het tegenwoordige Hauwert. Die plaats werd daarna Ald Bokswoude genoemd. Op de landkaart van Hollands Noorderkwartier in 1300 worden twee plaatsen genoemd, Oudeboxwout en Nuweboxwout. In de loop der tijd verbasterde de naam tot het huidige Nibbixwoud. In 1636 komt de naam Nibbikswout voor. De plaatsnaam zou verwijzen naar een bos met venijnbomen, Taxus, en zou dan betekenen: Nieuwe plaats bij het venijnbomenbos. Mogelijk was er sprake van een buxusbos. Zo zou de spelling bix met een X en niet KS, verklaard kunnen worden.

 

 

Wat gaan we voor Nibbixwoud doen?

 • Duurzame Wonigbouw op het voormalig SEW-terrein.
 • Meer groen in de kern.
Onderdijk

Historie

De oorsprong van het dorp is terug te voeren tot de Middeleeuwen. De plaats ontstond als kleine kern die onderaan de dijk lag, eerst alleen aan de westzijde. Het dorp breidde zich later ook ten oosten van de dijk uit, daar een tweede dijk (wakerdijk) de functie van de eerste overnam, waardoor de oorspronkelijke dijk de slaperdijk werd. Het tussenliggende land werd Nes genoemd en gebruikt voor tuinbouw.

Wat gaan we voor Onderdijk doen?

 • Goede communicatie met de dorpsraad van Onderdijk onderhouden.
 • Woningbouw afronden, starten met fase B van de Schuitvaerder, waarbij burgerparticipatie voorop staat.
 • Het groenonderhoud moet verder worden verbeterd.
Opperdoes

Historie

Opperdoes is een oud dorp. Het wordt al in de 11e eeuw vermeld als Those en Thosa, en in 1396 als Dosa. Thosa is een oudnederlands woord, de latere naam is does, wat lichte turf en mosveen betekent. De toevoeging opper kwam pas later, deze naam verwijst naar de ligging (ergens boven). Mogelijk verwijst dit naar een tweede kern die dan waarschijnlijk Nederdoes werd genoemd. Tegenwoordig ligggen er alleen nog de buurtschappen ’t Slot en ’t Westeinde direct onder het dorp, aan de Dorpsweg die Opperdoes en Twisk met elkaar verbindt.
Het dorp geniet tegenwoordig een bekendheid door de lokale soort aardappel (Opperdoezer Ronde)
Soms wordt gedacht dat de Opperdoezer Ronde een fameuze wielerronde is. Bekend Westfries conferencier Piet Zee vraagt zich nog steeds af waar de start is.

Wat gaan we voor Opperdoes doen?

 • Een kunstgrasveld voor de voetbalvereniging.
 • Aanpakken van Bungalowpark De Brug.
 • Inzet voor verlengde parallelweg Markerwaardweg om daarmee zwaar agrarisch verkeer in Opperdoes te voorkomen.
Twisk

Historie

Het dorp komt in 1245 voor als Twisca en 1639 Twiscke. De plaatsnaam zou mogelijk terugvallen op het oudengelse woord Twicen wat kruispunt van twee wegen betekent. Twisk zou dan zijn ontstaan bij een tweesprong of splitsing. Later zou de plaats verder ontwikkelen naar een lintdorp. Een ander goede mogelijkheid is dat plaatsnaam is afgeleid van een riviertje dat ooit door het dorp stroomde, de Twise. Maar het meest waarschijnlijke is dat de plaatsnaam is afgeleid van het Oudfriese twisca, wat “tussen” betekent. Twisk moet dan eertijds een buurtschap aan een weg tussen twee dorpen zijn geweest.

Wat gaan we voor Twisk doen?

 • Kernvisie voor Twisk vaststellen en uitwerken
 • Bescherming historisch dorpsgezicht, vervanging lantaarnpalen met historische uitstraling, maar wel LED-verlichting.
 • Aanpak overlast van hondenpoep.
 • Parkeermogelijkheden in het dorp verbeteren
Wervershoof

Historie

Over het ontstaan van de plaatsnaam Wervershoof bestaan een aantal versies. Voor velen is de vernoeming naar de hoeve van de prediker Werenfridus de meest geliefde. Werenfridus was volgeling van Willibrord en kwam naar het gebied in 690 om het woord van Willibrord en zijn evangelie te verkondigen. Hij woonde destijds in een hoeve in het latere Wervershoof.

De plaats wordt in 1288 als banne Werfaertshof genoemd op een landkaart. Maar het verhaal van Werenfridus heeft nog steeds veel navolgers. Ook is zowel de kerk als parochie gewijd aan de H. Werenfridus. Ook de kerk die er vroeger stond was al gewijd aan hem.

Wat gaan we voor Wervershoof doen?

 • Een nieuw zwembad aan de Westrand.
 • Parkeermogelijkheden verbeteren.
 • Bibliotheekvoorziening optimaliseren.
 • Schoonhouden en onderhouden van de (groene) woonomgeving.
Wognum

Historie

Wognum zou rond 900 zijn ontstaan, archeologische vondsten wijzen hierop. Ook werd het gebied rond de Bronstijd al bewoond, er werden vuistbijlen en pijlpunten uit die tijd aangetroffen in het gebied tussen de huidige straten Oosterwijzend en Dorpsstraat in Wognum.

In 980 werd de plaats voor het eerst genoemd en wel in een kerkenlijst van de Abdij van Echternach. Daarin kwam de plaats voor als Wokgunge. In 1063 kwam de plaats voor als Woggunghem in een oorkonde. Er was sprake van een kapel waar nu de hervormde kerk staat van Wognum. Deze kapel behoorde toe aan de abdij van Heiloo. Latere schrijfwijzen waren onder meer Wognem (1083), Woghenem (1156) en Woggenum (1544). De plaats zou kunnen verwijzen naar de plaats van de persoon of familie Wok of Wokke. Naast de Westfriese benaming Woggem en Woggelum werd de naam soms ook wel eens (foutief) geschreven als Wochnum analoog aan Wochmar en het oud-Hollands Wochmeer (Wogmeer).

Wat gaan we voor Wognum doen?

 • Besparen op vaak onnodige plaatsing van (verkeers-)borden en verkeersbelemmerende maatregelen. Juist doorstroming bevorderen, in combinatie met frequentere snelheidscontroles.
 • Besparing door verduurzaming, bijvoorbeeld led straatverlichting en led verlichting in alle openbare gebouwen. Meer investeren in alternatieve energiebronnen, zoals zonne-energie.
Zwaagdijk-Oost

Historie

In Zwaagdijk-Oost staat de RK St. Jozefkerk, waarin zich sinds 1954 een door Adema gebouwd orgel uit 1901 bevindt. Lint bebouwde kern langs de veenrivier De Kromme Leek. De naam is terug te vinden in het nieuwe functionele centrum De Overleek. In dit centrum worden alle dorpsactiviteiten gehouden waarin ook de basisschool gevestigd is.

Wat gaan we voor Zwaagdijk-Oost doen?

 • Wij maken ons sterk voor woningbouw in Zwaagdijk-Oost.
 • Versterken van huidige bedrijventerreinen. Eventuele uitbreiding in nabijheid van de A7
 • Verkeersveiligheid verbeteren (o.a. knelpunt Boekert, Zwaagdijk en Tuinstraat)
 • Het dorpshuis ondersteunen naar een gezonde exploitatie.
 • Wij willen onze visie ‘levende woonkernen’ invulling geven door borging van het huidige voorzieningenniveau.
 • Verbetering van het onderhoud aan het openbaar groen; onderzoek naar overdracht openbaar groen naar de burgers.
Zwaagdijk-West

Historie

Het is een vooral agrarisch gerichte plaats, de dichtbevolkte kern van bewoning ligt net ten oosten van de spoorlijn Hoorn-Medemblik. Het belangrijkste gebouw in de plaats is De Wildebras, waar diverse culturele activiteiten worden gehouden en sporten als tafeltennis en biljarten worden bedreven.

Wat gaan we voor Zwaagdijk-West doen?

 • Het behoud van een rustig en groen dorp, waar het prettig wonen is.
 • Het verbeteren van de verkeersveiligheid en het voorkomen van sluipverkeer.
 • Tegengaan van grootschalige ontwikkeling (hoogbouw) van Hoorn bij bedrijventerrein Zevenhuis.